Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20480
Title: Phân tích nhu cầu vay vốn ngân hàng của hộ sản xuất nông nghiệp tại huyện Thới Lai Thành Phố Cần Thơ.
Authors: Võ, Hồng Tú
Nguyễn, Thị Anh Thư
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nâng mức sống cho người dân ở khu vực nông thôn là một trong những mục tiêu quan trọng của Nhà nước ta. Đề tài “Phân tích nhu cầu vay vốn ngân hàng của hộ sản xuất nông nghiệp tại huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ” được thực hiện dựa trên số liệu phỏng vấn trực tiếp 60 hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn nghiên cứu. Mục tiêu của đề tài là phân tích tình hình nhu cầu vay vốn của hộ sản xuất nông nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn và các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ vay vốn của hộ sản xuất nông nghiệp. Từ đó đề ra các giải pháp nhằm giúp nông hộ đáp ứng nhu cầu vay vốn và mức độ vay vốn cho hộ sản xuất nông nghiệp để tăng năng lực sản xuất và thu nhập cho gia đình. Kết quả phân tích theo mô hình Binary Logistic chọn 9 biến nghiên cứu thì có 4 biến có ý nghĩa thống kê trong đó 3 biến: sổ đỏ, thủ tục vay và biến chi tiêu có mối tương quan thuận với khả năng tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng làm tăng khả năng tiếp cận của nông hộ, biến thu nhập cũng ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng nhưng có mối tương quan nghịch làm giảm khả năng tiếp cận của nông hộ. Mô hình hồi quy đa biến xác định mức độ vay của các nhân tố trong đó biến mục đích vay, sổ đỏ và biến chi tiêu có mối tương quan thuận với mức độ vay của nông hộ làm tăng lượng vốn vay của nông hộ đối với ngân hàng, bên cạnh đó biến thu nhập có mối tương quan nghịch với mức độ vay làm giảm lượng vốn vay của nông hộ. Trên cơ sở kết quả phân tích của nghiên cứu này, từ đó đề ra các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn và mức độ vay vốn của hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn nghiên cứu.
Description: 58tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20480
ISSN: B1606084
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.184.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.