Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20484
Nhan đề: Khảo sát ảnh hưởng của phân trùn quế sản xuất từ các nguồn hữu cơ khác nhau đến tốc độ sinh trưởng và năng suất của ba loại rau ăn lá tại xã Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang
Tác giả: Nguyễn, Thị Bạch Kim
Phạm, Văn Trọng Tính
Phạm, Văn Trình
Từ khoá: Phát triển Nông thôn
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài “Khảo sát ảnh hưởng của phân trùn Quế được sản xuất từ các nguồn hữu cơ khác nhau đến tốc độ sinh trưởng và năng suất của ba loại rau ăn lá tại Xã Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang” được thực hiện tại trại trực nghiệm, khoa Phát triển Nông Thôn, trường Đại học Cần Thơ từ ngày 15 tháng 10 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018 nhằm tìm ra tìm ra loại phân trùn Quế (được sản xuất từ các nguồn hữu cơ khác nhau) thích hợp cho rau ăn lá (rau muống, cải xanh, cải ngọt) đạt tốc độ sinh trưởng và năng suất cao. Thí nghiệm thực hiện được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên, với 7 nghiệm thức (NT1 không bón phân; NT2 bón phân hóa học; NT3 bón phân trùn từ 40% rác hữu cơ, 0% bèo tấm, 60% phân bò; NT4 phân trùn từ 30% rác hữu cơ, 10% bèo tấm, 60% phân bò; NT5 phân trùn từ 20% rác hữu cơ, 20% bèo tấm, 60% phân bò; NT6 phân trùn từ 10% rác hữu cơ, 40% bèo tấm, 60% phân bò; NT7 phân trùn từ 0% rác hữu cơ, 40% bèo tấm, 60% phân bò) với 03 lần lặp lại. Nhìn chung bón phân trùn trên rau ăn lá (rau muống, cải xanh, cải ngọt) tốc độ sinh trưởng chiều cao cây, chiều dài lá, chiều rộng lá và số lá rau muống (lần lượt là 1,00-1,19; 0,54-0,68 ; 0,04-0,06; 0,21-0,22 cm/ngày) phát triển vượt trội so với không bón phân (0,39; 0,42; 0,02; 0,17 cm/ngày) nhưng thấp hơn so với bón phân hóa học (1,34; 0,69; 0,08; 0,36 cm/ngày). Cải xanh (lần lượt là 1,161,22; 0,93-1,52; 0,61-0,99; 0,25-0,31 cm/ngày) phát triển vượt trội so với không bón phân (0,49; 0,52; 0,55; 0,23 cm/ngày) nhưng thấp hơn so với bón phân hóa học (1,41; 1,61; 1,03; 0,51 cm/ngày). Cải ngọt (lần lượt là 1,25-1,39; 0,511,70; 0,23-0,30; 0,33-0,41cm/ngày) phát triển vượt trội so với không bón phân (0,19; 0,32; 0,13; 0,28 cm/ngày) nhưng thấp hơn so với bón phân hóa học (1,49; 0,98; 0,34; 0,51 cm/ngày). Năng suất tổng (rau muống dao động từ 1,52 – 1,60 kg/m2, cải xanh 1,52 – 1,60 kg/m2 và cải ngọt 0,98 – 1,10 kg/m2) cao hơn so với không bón phân (rau muống 0,82 kg/ m2, cải xanh 0,62 kg/m2, cải ngọt 0,57 kg/m2) nhưng thấp hơn so với bón phân hóa học (rau muống 2,23 kg/ m2, cải xanh 2,63 kg/m2, cải ngọt 1,87 kg/m2). Tóm lại các phân trùn Quế được sản xuất từ các nguồn hữu cơ khác nhau đều ảnh hưởng như nhau đến sinh trưởng và năng suất của rau ăn lá (rau muống, cải xanh và cải ngọt).
Mô tả: 62tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20484
ISSN: B1601254
Bộ sưu tập: Khoa Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.208.0


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.