Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20489
Title: Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình trồng củ sắn của nông hộ tại huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long
Authors: Lê, Văn Dễ
Trần, Minh Luân
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình trồng củ sắn của nông hộ tại huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long” được thực hiện tại 2 xã Lục Sĩ Thành, Phú Thành, tỉnh Vĩnh Long, thời gian thực hiện đề tài từ tháng 8/2019 đến tháng 12/2018. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích hiệu quả kinh tế của các nông hộ trồng củ sắn từ đó đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất, góp phần cải thiện thu nhập cho nông hộ trồng củ sắn trên địa bàn nghiên cứu. Số liệu sơ cấp của đề tài thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 50 nông hộ sản xuất củ sắn tại 2 xã cù lao, tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu là phương pháp thuận tiện. Nội dung phân tích bao gồm: phân tích hiện trạng, bên cạnh đó đề tài phân tích hiệu quả kinh tế thông qua phương pháp đo lường hiệu quả kinh tế bằng bằng công cụ phân tích màng bao dữ liệu DEA (Data Envelopment Analysis) và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất củ sắn của nông hộ bằng phương pháp hồi quy Tobit. Kết quả phân tích hồi quy Tobit cho thấy các tác nhân ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế nông hộ như: diện tích, kinh nghiệm, có hệ số tương quan thuận với hiệu quả kinh tế; lao động gia đình, có hệ số hồi quy nghịch với hiệu quả kinh tế. Để cải thiện hiệu quả kinh tế nông hộ điều chỉnh các mức đầu vào theo tỷ lệ tối ưu có tính đến giá tương đối của các yếu tố đầu vào trong sản xuất.
Description: 53tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20489
ISSN: B1606056
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.