Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20495
Title: Phân tích hiệu quả kinh tế trong sản xuất khóm của nông hộ tại Thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang
Authors: Lê, Văn Dễ
Ngô, Quốc Trình
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Phân tích hiệu quả kinh tế trong sản xuất khóm của nông hộ tại Thành Phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang” được thực hiện trên cơ sở thu thập số liệu thực tế từ 59 nông hộ trồng khóm ở Thành Phố Vị Thanh. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng khóm từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng khóm. Đồng thời, tác giả sử dụng phương pháp phân tích màng bao dữ liệu DEA để ước lượng hiệu quả kỹ thuật TE, hiệu quả phân phối AE, Hiệu quả chi phí CE phân tích hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng khóm tại địa bàn nghiên cứu. Bên cạnh đó, tác giả cũng sử dụng phương pháp hồi quy Tobit để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng khóm trên địa bàn nghiên cứu. Kết quả phân tích cho thấy, mức hiệu quả kinh tế trung bình mà nông hộ trồng khóm đạt được là 56%. Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế là Hợp tác xã, diện tích, trình độ học vấn, bình phương diện tích. Dựa trên kết quả phân tích, từ đó đề xuất giải pháp được đưa ra đó là khuyến khích các nông hộ trồng khóm nên tham gia vào hợp tác xã, tham gia các tổ chức hiệp hội để được hướng dẫn về kỹ thuật, áp dụng các ứng dụng khoa học vào trong sản xuất cũng như được hỗ trợ tìm được thị trường đầu ra cho sản phẩm khóm nhằm giúp cho nông hộ đạt hiệu quả kinh cao trong quá trình sản xuất.
Description: 61tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20495
ISSN: B1510707
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.