Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20504
Title: Nghiên cứu hoạt động của "Cò" trong khâu thu hoạch và tiêu thụ lúa trên địa bàn tỉnh An Giang
Authors: Đỗ, Văn Hoàng
Tào, Thành Đô
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Nghiên cứu hoạt động của Cò lúa trong khâu thu hoạch và tiêu thụ lúa trên địa bàn tỉnh An Giang” được thực hiện để nghiên cứu tình hình sản xuất lúa của nông hộ và nghiên cứu hoạt động của Cò trong khâu thu hoạch và tiêu thụ trên địa bàn tỉnh An Giang. Phân tích các chỉ tiêu về chi phí, lợi nhuận, doanh thu,…của nông hộ để nắm được hiện trạng sản xuất lúa trên địa bàn. Đối với nông hộ tham gia hoạt động Cò phân tích các chỉ tiêu về tổng thu nhập từ khâu thu hoạch, tổng thu nhập từ khâu tiêu thụ, chi phí khi hoạt động Cò, lợi nhuận của Cò trong khâu thu hoạch và tiêu thụ. Từ đó biết được hoạt động của Cò trong khâu thu hoạch và tiêu thụ lúa trên địa bàn nghiên cứu là như thế nào. Phương pháp chọn mẫu thuận tiện với 41 nông hộ được phỏng vấn trực tiếp trên địa bàn tỉnh An Giang, thực hiện phỏng vấn trên địa bàn huyện Thoại Sơn, huyện Châu Phú, huyện Chợ Mới thuộc tỉnh An Giang. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả để biết được mức trung bình, thấp nhất, cao nhất của các chỉ tiêu từ đó đưa ra kết luận. Từ những kết quả thấy được mức thu nhập trung bình một năm của nông hộ trong hoạt động sản xuất lúa là 98.259.366 đồng/ ha, mức chi phí trung bình 49.402.524 đồng/ ha, lợi nhuận trung bình một năm của nông hộ là 48.856.841 đồng/ ha. Từ kết quả nghiên cứu biết được khoản thu nhập của nông hộ tham gia hoạt động Cò trên địa bàn nghiên cứu, chi phí trung bình của hoạt động Cò trong khâu thu hoạch là 6.691.379,31 đồng/ năm, chi phí trung bình trong khâu tiêu thu 11.455.000 đồng/ năm. Phần trăm hoa hồng Cò được hưởng, lợi nhuận trung bình của Cò trong khâu thu hoạch là 44.001.758,62 đồng/ năm và lợi nhuận trung bình trong khâu tiêu thụ lúa là 100.801.500 đồng/ năm. Dựa trên kết quả nghiên cứu 41 nông hộ sản xuất lúa có tham gia hoạt động Cò, biết được những thuận lợi, khó khăn và mặt tiêu cực của hoạt động Cò trong khâu thu hoạch và tiêu thụ để đưa ra những kiến nghị phù hợp giải quyết vấn đề.
Description: 63tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20504
ISSN: B1605963
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.212.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.