Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20521
Title: So sánh hiệu quả tài chính của sản xuất lúa trong và ngoài mô hình kinh tế hợp tác ở xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
Authors: Trần, Duy Phát
Trần, Hồng Nhẫn
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “ So sánh hiệu quả tài chính của sản xuất lúa trong và ngoài mô hình kinh tế hợp tác ở xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉn Sóc Trăn ” được thực hiện từ tháng 08/2017 đến 12/2017, nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của hộ sản xuất lúa trong và ngoài mô hình kinh tế hợp tác tại xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Trong nghiên cứu này, đề tài tập trung vào nhóm đối tượng là hộ sản xuất lúa trong và ngoài mô hình kinh tế hợp tác trên địa bàn xã Hồ Đắc Kiện với tổng số mẫu là 60. Nghiên cứu tập trung tìm hiểu thực trạng của hộ sản xuất lúa và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của sản xuất lúa trong và ngoài mô hình kinh tế hợp tác. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trên địa bàn xã. Đề tài sử dụng phương pháp thống kê mô tả để tìm hiểu thực trạng nông hộ trên địa bàn nghiên cứu. Phương pháp kiểm định tham số trung bình hai mẫu độc lập (Independent -Sample T-test) để so sánh hiệu quả tài chính của hộ trong và ngoài mô hình kinh tế hợp tác. Kết quả nghiên cứu cho thấy lợi nhuận/ chi phí trung bình ở vụ đông xuân là 2,83 vụ hè thu là 1,13 nghĩa là khi sản xuất lúa ở vụ đông xuân thì 1 đồng chi phí bỏ ra sẽ thu lại được 2,83 đồng lợi nhuận và ở vụ hè thu là 1,13 đồng. Các chi phí ảnh hưởng đến lợi nhuận trong quá trình sản xuất lúa là chi phí phân bón, chi phí thuốc, chi phí lao động thuê, chi phí thu hoạch, chi phí giống và chi phí vận chuyển. Vụ Đông xuân, tỷ suất lợi nhuận / chi phí trung bình của các nông hộ trong THT là 2,35 ngoài THT là 2,88 nghĩa là 1 đồng chi phí bỏ ra các nông hộ trong THT sẽ thu về 2,35 đồng lợi nhuận, bên ngoài là 2,88 đồng. Vì vụ đông xuân điều kiện tự nhiên thuận lợi không tốn nhiều chi phí sản xuất cộng với vụ này chủ yếu các hộ sản xuất RVT nên giá bán cao hơn từ đó lợi nhuận cũng cao hơn. Vụ Hè thu, tỷ suất lợi nhuận/chi phí trung bình của các nông hộ trong THT là 1,04 ngoài THT là 4,14 nghĩa là 1 đồng chi phí bỏ ra các nông hộ trong THT sẽ thu về 1,04 đồng lợi nhuận, bên ngoài là 1,14 đồng. Vì vụ hè thu điều kiện tự nhiên không thuận lợi thời tiết xấu nên cây lúa dễ bị sâu bênh tấn công nên tốn nhiều chi phí sản xuất lợi nhuận thấp hơn nhiều so đông xuân. Qua kết quả nghiên cứu, ta thấy lợi nhuận bên ngoài THT cao hơn những hộ tham gia mô hình kinh tế hợp tác nhưng đó chỉ là một mặt của vấn đề. Sản xuất bên ngoài THT luôn tiềm ẩn nguy cơ về thị trường và đầu ra cho nông sản nói chung, cho lúa nói riêng. Khi THT có qui mô nhỏ, quản lý hợp đồng với các doanh nghiệp và lượng cung ứng vật tư nông nghiệp của doanh nghiệp bao tiêu còn cao nên ảnh hưởng đến lợi nhuận của các tổ viên trong THT. Khi THT ngày càng lớn mạnh, có sự liên kết hợp tác với nhau hình thành HTX, vùng nguyên liệu, được quản lý chặt chẽ, tự chủ về các nguồn cung cấp vật tư đầu vào, có đầu tư về dịch vụ nông nghiệp trong HTX và kỹ thuật sản xuất được đồng bộ thành viên trong HTX sẽ có bảng tài chính mới đầy khả quan.
Description: 63tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20521
ISSN: B1412640
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.