Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20524
Nhan đề: Ảnh hưởng của các dòng vi khuẩn cố định đạm đến sinh trưởng và năng suất cải xanh
Tác giả: Trần, Duy Phát
Châu, Kim Anh
Từ khoá: Phát triển Nông thôn
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Ảnh hưởng của các dòng vi khuẩn cố định đạm đến sinh trưởng và năng suất cải xanh” được thực hiện từ tháng 03 năm 2019 đến tháng 06 năm 2019 tại nhà lưới khu thực nghiệm Khoa Phát triển Nông thôn, trường Đại học Cần Thơ. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 11 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. NT1: 0% NPK và không bổ sung vi khuẩn cố định đạm, NT2: 100% NPK với công thức phân 100N-80P2O540K2O kg/ha, NT3: Vi khuẩn Agrobacterium sp. CA09 + 0%N + 100%PK,NT4: Vi khuẩn Agrobacterium sp. CA09 + 25% N + 100%PK,NT5: Vi khuẩn Agrobacterium sp. CA09 + 50% N + 100% PK, NT6: Vi khuẩn Bacillus sp. CA18 + 0%N + 100%PK, NT7: Vi khuẩn Bacillus sp. CA18 + 25%N + 100%PK, NT8: Vi khuẩn Bacillus sp. CA18 + 50%N + 100%PK,NT9: Vi khuẩn Azotobacter sp. CA21 + 0%N + 100%PK,NT10: Vi khuẩn Azotobacter sp. CA21 + 25%N + 100%PK, NT11: Vi khuẩn Azotobacter sp. CA21 + 50%N + 100%PK. Kết quả cho thấy khi tưới thuần (không bổ sung N) thì cả ba dòng Agrobacterium sp. CA09 (NT3), Bacillus sp. CA18 (NT6) và Azotobacter sp. CA21 (NT9) đều có sinh trưởng và năng suất tương đương với bón phân vô cơ (NT2) và có hàm lượng nitrat thấp hơn ngưỡng qui định WHO (<300mg/kg). Dòng vi khuẩn Agrobacterium sp. CA09cho sinh trưởng và năng suất cao hơn khác biệt so với bón phân vô cơ (NT2) khi được bổ sung 50%N (NT5). Dòng Agrobacterium sp. CA09 có ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất cải xanh trên đất phèn tốt hơn dòng Bacillus sp. CA18 và Azotobacter sp. CA21.
Mô tả: 34tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20524
ISSN: B1605979
Bộ sưu tập: Khoa Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.