Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20527
Title: Ảnh hưởng của các dòng vi khuẩn cố định đạm đến sinh trưởng và năng suất cải xanh
Authors: Trần, Duy Phát
Nguyễn, Thị Diễm My
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nhằm đánh giá ảnh hưởng của các dòng vi khuẩn cố định đạm đến sinh trưởng và năng suất của cải xanh. Đề tài “Ảnh hưởng của các dòng vi khuẩn cố định đạm đến sinh trưởng và năng suất của cải xanh” đã được thực hiện. Thí nghiệm đã được thực hiện từ tháng 04 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019 tại khu thực nghiệm Khoa Phát Triển Nông thôn, trường Đại học Cần Thơ theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 11 nghiệm thức 3 lần lặp lại. Nghiệm thức 1: 0% NPK và không tưới vi khuẩn cố định đạm; nghiệm thức 2: 100% NPK với công thức phân 100kgN - 80kgP2O5 - 40kg K2O/ha; các NT3, NT4, NT5 tưới vi khuẩn cố định đạm Rhizobium sp. Tu9 và bổ sung 0% N, 25% N, 50% N của NT2 tương ứng với từng NT trong khi PK là 100% của NT2 cho tất cả các NT; tương tự, các NT6, NT7, NT8 tưới vi khuẩn cố định đạm Rhizobium sp. N18 và các NT9, NT10, NT11 tưới vi khuẩn cố định đạm Rhizobium sp. K35. Vi khuẩn cố định đạm được tưới 3 lần vào 6, 12, 18 NSKT. Kết quả thí nghiệm cho thấy dòng vi khuẩn Rhizobium sp. N18 có ảnh hưởng rõ rệt đến các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất. Trong đó, NT8 có các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất cao nhất và lớn hơn có ý nghĩa so với NT2. Còn NT6 thì lại có các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất tương đương với NT2. Các NT tưới vi khuẩn có bổ sung 50% N (NT5, NT8 và NT11) thì có hàm lượng nitrat trong cải xanh cao hơn ngưỡng cho phép của Việt Nam (500mg/kg) trong khi các NT chỉ tưới vi khuẩn (NT3, NT6 và NT9) có hàm lượng nitrat khá thấp (dưới 100mg/kg).
Description: 48tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20527
ISSN: B1610581
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.117.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.