Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20530
Title: Ảnh hưởng của vi khuẩn cố định đạm - Phân giải lân lên sinh trưởng và năng suất của cải thìa trồng trên đất cát
Authors: Trần, Duy Phát
Nguyễn, Thúy Lam
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: “Ảnh hưởng của vi khuẩn cố định đạm – phân giải lân lên sinh trƣởng và năng suất của cải thìa trồng trên đất cát” được thực hiện từ tháng 8/2019 đến tháng 12/2019 tại nhà lưới khu thực nghiệm khoa Phát triển Nông thôn, Trƣờng Đại học Cần Thơ nhằm xác định ảnh hưởng của vi khuẩn cố định đạm – phân giải lân lên sinh trưởng và năng suất của cải thìa trồng trên đất cát. Thí nghiệm đƣợc bố trí theo thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. NT1: Không bón phân vô cơ, không tưới vi khuẩn cố định đạm (Bradyrhizobium sp.) – phân giải lân (Bacillus sp.); NT2: chỉ bón phân vô cơ (100N - 80P2O5 - 40K2O); NT3: chỉ tƣới vi khuẩn cố định đạm – phân giải lân; NT4: Tưới vi khuẩn cố định đạm – phân giải lân + 25% NT2; NT5: Tưới vi khuẩn cố định đạm – phân giải lân + 50% NT2. Kết quả thí nghiệm cho thấy các NT chỉ tƣới vi khuẩn cố định đạm (Bradyrhizobium sp.) và phân giải lân (Bacillus sp.) hay tưới Bradyrhizobium sp. và Bacillus sp. có bổ sung 25% hoặc 50% NPK đều có các chỉ tiêu sinh trƣởng và năng suất cao hơn NT không bón phân (NT1) nhưng lại thấp hơn NT bón 100% NPK (NT2). Tƣới vi khuẩn Bradyrhizobium sp. và Bacillus sp. có bổ sung 50% phân vô cơ cũng có các chỉ tiêu sinh trƣởng cao hơn chỉ tưới Bradyrhizobium sp. và Bacillus sp. Tưới vi khuẩn Bradyrhizobium sp. và Bacillus sp. sẽ làm tăng giá trị độ brix nhưng lại làm giảm tỉ lệ chất khô so với không bón phân của cải thìa trồng trên đất cát.
Description: 49tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20530
ISSN: B1605945
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.