Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20530
Nhan đề: Ảnh hưởng của vi khuẩn cố định đạm - Phân giải lân lên sinh trưởng và năng suất của cải thìa trồng trên đất cát
Tác giả: Trần, Duy Phát
Nguyễn, Thúy Lam
Từ khoá: Phát triển Nông thôn
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: “Ảnh hưởng của vi khuẩn cố định đạm – phân giải lân lên sinh trƣởng và năng suất của cải thìa trồng trên đất cát” được thực hiện từ tháng 8/2019 đến tháng 12/2019 tại nhà lưới khu thực nghiệm khoa Phát triển Nông thôn, Trƣờng Đại học Cần Thơ nhằm xác định ảnh hưởng của vi khuẩn cố định đạm – phân giải lân lên sinh trưởng và năng suất của cải thìa trồng trên đất cát. Thí nghiệm đƣợc bố trí theo thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. NT1: Không bón phân vô cơ, không tưới vi khuẩn cố định đạm (Bradyrhizobium sp.) – phân giải lân (Bacillus sp.); NT2: chỉ bón phân vô cơ (100N - 80P2O5 - 40K2O); NT3: chỉ tƣới vi khuẩn cố định đạm – phân giải lân; NT4: Tưới vi khuẩn cố định đạm – phân giải lân + 25% NT2; NT5: Tưới vi khuẩn cố định đạm – phân giải lân + 50% NT2. Kết quả thí nghiệm cho thấy các NT chỉ tƣới vi khuẩn cố định đạm (Bradyrhizobium sp.) và phân giải lân (Bacillus sp.) hay tưới Bradyrhizobium sp. và Bacillus sp. có bổ sung 25% hoặc 50% NPK đều có các chỉ tiêu sinh trƣởng và năng suất cao hơn NT không bón phân (NT1) nhưng lại thấp hơn NT bón 100% NPK (NT2). Tƣới vi khuẩn Bradyrhizobium sp. và Bacillus sp. có bổ sung 50% phân vô cơ cũng có các chỉ tiêu sinh trƣởng cao hơn chỉ tưới Bradyrhizobium sp. và Bacillus sp. Tưới vi khuẩn Bradyrhizobium sp. và Bacillus sp. sẽ làm tăng giá trị độ brix nhưng lại làm giảm tỉ lệ chất khô so với không bón phân của cải thìa trồng trên đất cát.
Mô tả: 49tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20530
ISSN: B1605945
Bộ sưu tập: Khoa Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.