Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20533
Title: Phân tích hiệu quả tài chính trong sản xuất hành lá của nông hộ tại huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp
Authors: Lê, Văn Dễ
Nguyễn, An Đông
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: “Phân tích hiệu quả tài chính trong sản xuất trồng hành lá của nông hộ tại huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp” nhằm để (1) đánh giá thực trạng chung của nông hộ sản xuất hành lá trên đại bàn huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. (2) Phân tích hiệu quả tài chính và các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuậncủa mô hình trồng hành lá trên địa bàn nghiên cứu. (3) Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính trong hoạt động sản xuất hành lá của nông hộ trên địa bàn huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 08 đến tháng 12 năm 2019, với tổng số quan sát là 43 hộ trồng hành lá trên địa bàn 3 xã Long Thuận, Phú Thuận A, Phú Thuận B. Đề tài đã sử dụng phương pháp thống kê mô tả với các giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị trung bình, tần số và phần trăm đối với các số liệu về đặc điểm nông hộ (tuổi, giới tính, trình độ học vấn, giới tính chủ hộ,…) và đặc điểm mô hình sản xuất (diện tích sản xuất, tập huấn kỹ thuật, hình thức canh tác,…) để mô tả thực trạng sản xuất hành lá của nông hộ trên địa bàn nghiên cứu. Dùng phương pháp phân tích phương sai Anova (Oneway Anova) kiểm định các hạch toán chi phí, thu nhập, lợi nhuận và các tỷ số tài chính mô hình trồng hành lá. Sử dụng phương pháp hồi quy đa biến để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình sản xuất hành lá bằng phần mềm STATA.Kết quả cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình là mật độ trồng, năng suất và mùa vụ.
Description: 73tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20533
ISSN: B1510603
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.