Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20536
Nhan đề: Phân tích hiệu quả tài chính mô hình trồng ớt của nông hộ ở huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp
Tác giả: Lê, Văn Dễ
Lương, Thị Mỹ Diện
Từ khoá: Phát triển Nông thôn
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu tập chung phân tích hiệu quả tài chính mà nông hộ đạt được, tại 3 xã An Long, Phú Thành A và Phú Thành B tại huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp. Thực hiện nhằm mục tiêu phân tích tình hình sản xuất mô hình trồng ớt, để thực hiện phân tích đó tiến hành sử dụng các phương pháp theo trình tự như sau: (1) phương pháp thống kê mô tả phân tích đặc điểm nông hộ và đặc điểm sản xuất mô hình trồng ớt của nông hộ; (2) phương pháp kiểm định T-Test (Paired sample T test) để kiểm định các hạch toán chi phí, doanh thu, lợi nhuận và các tỷ suất tài chính mô hình trồng ớt của nông hộ; (3) phương pháp phân tích hồi quy đa biến bằng STATA nhằm chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận mô hình trồng ớt của nông hộ. Qua kết quả nghiên cứu cho thấy, trình độ học vấn nhìn chung của nông hộ trồng ớt ở địa bàn nghiên cứu thuộc vào dạng tỷ lệ khá cao, trong đó tỷ lệ cấp 2 chiếm cao nhất với 42,5 %, kế tiếp là cấp 3 với tỷ lệ đạt đựơc là 35% và còn lại cấp 1 với tỷ lệ là 22,5%. Kinh nghiệm trồng ớt của nông hộ có tỷ lệ nhóm từ 3 đến 10 năm chiếm nhiều nhất đạt 72,5%, kế tiếp là nhóm từ 10 đến 17 người chiếm 25,0%, còn lại trên 17 năm chỉ chiếm được có 2,5%. Nhóm năm kinh nghiệm trong hoạt động trồng ớt thuộc dạng thấp, tuy nhiên đổi lại đọ tuổi này có khả năng tiếp thu và tìm tòi những mô hình trồng ớt mới có thể đạt hiệu quả hơn, có năng suất và chất lượng ớt ngày một tốt để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Xét về chi phí đầu tư mô hình trồng ớt của nông hộ, thì chi phí trung bình vụ Đông Xuân là 18,586 triệu đồng/1.000m2, vụ Xuân Hè là 19,224 triệu đồng/1.000m2. Lợi nhuận trung bình mô hình trồng ớt thu được qua mỗi vụ đạt được là 24,457 triệu đồng/1.000m2 và 13,798 triệu đồng/1.000m2. Kết quả phân tích 9 yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả tài chính của nông hộ trồng ớt, thì có 6 yếu tố ảnh hưởng mang ý nghĩa thống kê đến hiệu quả tài chính nông hộ trồng ớt như: kinh nghiệm sản xuất, ngày công lao động gia đình năng suất và mùa vụ (có ảnh hưởng tích cực); còn các yếu tố giới tính lao động trồng ớt, diện tích trồng ớt (có ảnh hưởng tiêu cực).Và 3 yếu tố còn lại là trình độ học vấn, ngày công lao động gia đình, mật độ giống gieo trồng ảnh hưởng không có mức ý nghĩa thống kê tới hiệu quả tài chính của nông hộ trồng ớt. Từ những phân tích đó để có cái nhìn tổng thể những mặt có tốt và không tốt ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của nông họ trồng ớt tại huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp mà đưa ra những giải pháp thiết thực, có hiệu quả nhưng phải phù hợp với điều kiện tự nhiên và điều kiện nông hộ làm được.
Mô tả: 66tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20536
ISSN: B1510600
Bộ sưu tập: Khoa Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.