Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20552
Title: HỆ THỐNG QUẢN LÝ VIỆC GIAO TIỀN CHO GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH
Authors: Trần, Công Án
Võ, Thanh Lĩnh
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới nền kinh tế đã có những bước phát triển vượt bậc, đưa nền kinh tế thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu của một chế độ kinh tế bao cấp. Đi kèm với sự phát triển của kinh tế đã làm thay đổi căn bản các mặt của đời sống xã hội, văn hóa, giáo dục,...và đặc biệt hơn là sự quan tâm của Nhà nước tới công tác cung cấp các dịch vụ an sinh và phúc lợi xã hội cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn và tiến tới cho toàn bộ xã hội. Tuy là một nước còn đang trên đường phát triển, điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng Việt Nam luôn là nước dẫn đầu trong công tác phát triển các vấn đề an sinh xã hội, điều đó chứng tỏ sự quan tâm của Nhà nước tới đời sống của nhân dân, song do ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan, mà hiệu quả và vai trò của các chính sách ưu đãi và trợ giúp của nhà nước tới người dân vẫn chưa đạt được những thành tựu đáng mong đợi, các hình thức ưu đãi, trợ giúp nhiều nơi chưa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, mức độ ưu đãi trợ cấp còn nhiều thiếu sót nên tạo ra nhiều khó khăn trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, thực hiện công bằng bình đẳng trong đời sống nhân dân. Việc thực hiện các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội là một vấn đề quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới đời sống nhân dân, công bằng xã hội. An sinh xã hội thể hiện quyền cơ bản của con người và là công cụ để xây dựng một xã hội hài hòa, văn minh và không có sự loại trừ. An sinh xã hội có nguyên tắc cơ bản là đảm bảo sự đoàn kết, chia sẻ và tương trợ cộng đồng đối với các rủi ro trong đời sống, do vậy có tác dụng thúc đẩy sự đồng thuận, bình đẳng và công bằng xã hội. Bên cạnh đó, hệ thống an sinh xã hội thông qua tác động tích cực của các chính sách chăm sóc sức khỏe, an toàn thu nhập và các dịch vụ xã hội, sẽ nâng cao năng suất lao động, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu lao động nói riêng và toàn bộ quá trình phát triển kinh tế nói chung. Đề tài này nhằm tạo ra một hệ thống có thể hổ trợ, quản lý các khoản hỗ trợ, các gia đình chính sách được hổ trợ và việc giao nhận các khoản hỗ trợ.
Description: 58 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20552
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.09 MBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.