Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20566
Title: Đánh giá sinh trưởng, phất triển và năng suất của các giống/ dòng bắp ( Zea máy L.) tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Authors: Phạm, Văn Trọng Tính
Lê, Trần Thanh Liêm
Huỳnh, Phúc Khang
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: “Đánh Giá Sinh Trưởng, Phát Triển Và Năng Suất Của Các Giống/Dòng Bắp (Zea Mays L.) Trồng Tại Xã Hòa An, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang” được thực hiện tại Khu thực nghiệm Bộ môn Kỹ thuật Nông nghiệp, trường Đại học Cần Thơ, khu Hòa An từ 01/03/2019 đến 01/06/2019 nhằm đánh giá sinh trưởng, phát triển và năng suất của các giống/dòng bắp (Zea mays L.) trồng tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, tìm ra giống bắp có khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất cao nhất để trồng. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 6 nghiệm thức và 3 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại 64 cây/nghiệm thức. Sử dụng giống các giống bắp Tím dẻo 926 Công ty: Hai Mũi Tên Đỏ, ADI 603 Công ty: Nông Phú Nguyên Co..Ltd, Super MX10 Công ty cổ phần Giống Cây Trồng Miền Nam, SRC 216, MILKY 36 Công ty: Seminis, bắp Nù Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời. Kết quả cho thấy về sinh trưởng ở một số giai đoạn có một số giống có sự khác biệt ở một số giai đoạn, về năng suất năng suất của các giống bắp: Năng suất lý thuyết và năng suất thực tế của 6 giống bắp là: Tím dẻo 926 (NSLT: 13,94 tấn/ha và NSTT 8,01 tấn/ha), ADI – 603 (NSLT: 12,06 tấn/ha và NSTT: 7,44 tấn/ha), Super MX10 (NSLT: 13,91 tấn/ha và NSTT: 9,14 tấn/ha), SRC 216 ( NSLT: 13,77 tấn/ha và NSTT: 9,20 tấn/ha), MILKY 36 (NSLT: 10,95 tấn/ha và NSTT: 6,70 tấn/ha), bắp Nù ( NSLT: 12,38 tấn/ha và NSTT: 8,78 tấn/ha). Tất cả các giống bắp đều không có sự khác biệt về năng suất giữa các giống bắp. Chọn ra giống Tím dèo 926 và Super MX10. Nên sử dụng giống bắp Tím dẻo 926 hoặc Super MX10 để trồng tại Hòa An vào vụ xuân hè để đạt được kết quả cao hơn.
Description: 58tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20566
ISSN: B1605943
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.174.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.