Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20573
Title: Ảnh hưởng của các dòng vi khuẩn cố định đạm đến sinh trưởng và năng suất cải xanh
Authors: Trần, Duy Phát
Nguyễn, Thị Ngọc Hân
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nhằm đánh giá ảnh hưởng của các dòng vi khuẩn cố định đạm đến sinh trưởng và năng suất của cải xanh. Đề tài “ Ảnh hưởng của các dòng vi khuẩn cố định đạm đến sinh trưởng và năng suất của cải xanh” đã được thức hiện. Thí nghiệm đã được thức hiện từ tháng 04 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019 tại khu thực nghiệm Khoa Phát Triển Nông thôn, trường Đại học Cần Thơ theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 11 nghiệm thức 3 lần lặp lại. Nghiệm thức 1: 0% NPK và không bổ sung vi khuẩn cố định đạm; nghiệm thức 2: 100% NPK với công thức phân 100kgN - 80kgP2O5 - 40kg K2O/ha; các NT3, NT4, NT5 tưới vi khuẩn Acinetobacter sp NT1 và bổ sung 0% N, 25% N, 50% N của NT2 tương ứng với từng NT trong khi PK là 100% của NT2 cho tất cả các NT; tương tự, các NT6, NT7, NT8 tưới vi khuẩn Acinetobacter sp NT4 và các NT9, NT10, NT11 có bổ sung vi khuẩn Acinetobacter sp NT30. Vi khuẩn cố định đạm được tưới sau khi trồng 6 ngày và tưới định kỳ 6 ngày một lần. Kết quả thí nghiệm cho thấy, đối với dòng vi khuẩn Acinetobacter sp. NT30, chỉ tưới đã cho các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất cao hơn bón phân vô cơ. Đối với dòng vi khuẩn Acinetobacter sp. NT4, sẽ cho các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất cao hơn so với bón phân vô cơ khi có bổ sung 25% N. Đối với dòng vi khuẩn Acinetobacter sp. NT1, bổ sung 50%N thì các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất cũng chỉ tương đương với bón phân vô cơ. Tưới các dòng vi khuẩn cố định đạm nói trên mà không bổ sung đạm vô cơ sẽ làm cho hạm lượng tích lũy nitrat ở cải xanh trồng trên đất phèn ở mức dưới 100mg/kg.
Description: 29tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20573
ISSN: B1605939
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.