Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20577
Title: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của mô hình trồng mãng cầu xiêm tại xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
Authors: Võ, Hồng Tú
Nguyễn, Thị Anh Thư
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nhằm giúp nông hộ có thể nâng cao hiệu quả kỹ thuật, góp phần cải thiện thu nhập để ổn định cuộc sống, đề tài “Phân tích hiệu quả kỹ thuật của mô hình trồng mãng cầu xiêm tại xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang” được thực hiện từ tháng 8/2019 đến tháng 12/2019. Đề tài được thực hiện gồm các mục tiêu như sau: (1) tìm hiểu thực trạng trồng mãng cầu xiêm của nông hộ, (2) phân tích ước lượng mức hiệu quả kỹ thuật trồng mãng cầu xiêm mà các nông hộ đạt được, (3) phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của mãng cầu xiêm mà nông hộ đạt được, (4) đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kỹ thuật của mãng cầu xiêm ở xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Đề tài chọn hộ phỏng vấn bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Đề tài sử dụng phương pháp DEA (Data Envelopment Annlysis) để ước lượng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng mãng cầu xiêm. Kết quả phân tích cho thấy, mức hiệu quả kỹ thuật trung bình của nông hộ là 72,80%. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật như diện tích sản xuất, độ tuổi của cây, lượng nông dược sử dụng và lượng nhiên liệu sử dụng. Từ đó đề xuất một số giải pháp giúp cho nông hộ có thể đạt hiệu quả cao hơn trong quy trình kỹ thuật của mình
Description: 49tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20577
ISSN: B1510702
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.184.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.