Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20638
Title: SỬ DỤNG MẠNG GRU ĐỂ TẠO CÂU VÍ DỤ CHO SYNSET TRONG WORDNET TIẾNG VIỆT
Authors: Lâm, Nhựt Khang
Nguyễn, Thái Học
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Luận văn này trình bày phương pháp xây dựng một câu ví dụ trong tiếng Việt (output-sentence) tương ứng với một từ cho trước trong tiếng Anh (word) và giải nghĩa của từ đó trong tiếng Anh (gloss). Câu sinh ra ở tiếng Việt sẽ chứa từ tiếng Việt có nghĩa tương ứng với từ tiếng Anh và định nghĩa của nó ở đầu vào. Chúng tôi xây dựng mô hình GRU encoder-decoder nhận vào chuỗi đầu vào là một token tương ứng với word và chuỗi sinh ra là output-sentence. Dữ liệu được sử dụng là các bộ (word, gloss, output-sentence) được xây dựng từ nguồn dữ liệu là các cặp câu song ngữ Anh-Việt được rút trích từ điển online Cồ Việt. Teacher-forcing và Greedy được sử dụng vào decoder để sinh ra câu. Mô hình sinh ra câu tương đối hợp lý, đúng về ngữ pháp và thỏa mãn điều kiện bài toán; tuy nhiên, trong một vài trường hợp, câu sinh ra chứa từ yêu cầu nhưng không tương ứng với ngữ nghĩa của gloss đã đưa ra ở input.
Description: 50 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20638
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.