Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20672
Title: Tác động của đa dạng hóa nguồn tài trợ tới rủi ro: Vai trò trung gian của đa dạng hóa đầu tư tài sản
Authors: Vũ, Hữu Thành
Nguyễn, Minh Hà
Keywords: Đa dạng hóa
Nguồn tài trợ
Vốn chủ sở hữu
Đa dạng hóa nợ
Đa dạng hóa đầu tư
Ngành liên quan
Ngành không liên quan
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 04 .- Tr.04-29
Abstract: Đa dạng hóa trong doanh nghiệp thường được nhìn nhận ở góc độ đa dạng hóa sản phẩm và đặt trong mối liên hệ với hiệu quả hoặc rủi ro. Nghiên cứu này tiếp cận đa dạng hóa ở một góc độ mới là đa dạng hóa nguồn tài trợ và đa dạng hóa đầu tư tài sản, đồng thời, đề xuất vai trò trung gian tác động của biến số đa dạng hóa đầu tư tài sản nằm trong mối liên hệ giữa đa dạng hóa nguồn tài trợ và rủi ro. Bằng việc sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính tổng quát GSEM, dựa trên dữ liệu bảng cân đối được thu thập từ các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoanh 2008 – 2015 (bao gồm 470 doanh nghiệp với 3.760 quan sát), kết quả nghiên cứu cho thấy đa dạng hóa đầu tư tài sản đóng vai trò trung gian tác động trên thực nghiệm. Với vai trò này, biến số đa dạng hóa đầu tư tài sản đã góp phần lý giải tác động gián tiếp của đa dạng hóa nguồn tài trợ tới rủi ro. Ngoài tác động gián tiếp, nghiên cứu đã tìm thấy tác động trực tiếp của biến số đa dạng hóa nguồn tài trợ tới rủi ro.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20672
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
12.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.