Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20771
Title: Phân tích hiệu quả kỹ thuật và khoảng cách công nghệ trong khu vực doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn
Keywords: Đường biên sản xuất chung
Hàm sản xuất biên ngẫu nhiên
Hiệu quả kỹ thuật
Năng suất nhân tố tổng hợp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Phát triển;Số 250 .- Tr.13-23
Abstract: Nghiên cứu sử dụng phương pháp hàm sản xuất biến ngẫu nhiên và lý thuyết đường biên sản xuất chung để phân tích hiệu quả kỹ thuật và sự thay đổi trong năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam từ 2000-2015 cũng như các thành phần của nó. Kết quả cho thấy: (i) các doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân vẫn thâm dụng lao động là chủ yếu, hiệu suất vẫn theo qui mô. Trong khi, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã dần thâm dụng vốn và hiệu suất đã giảm theo qui mô.(ii) Tiến bộ công nghệ là thành phần đóng góp chủ yếu vào năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam từ 2000-2015. (iii) Có khoảng cách lớn về công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam và nó là lý do chính cho sự khác biệt năng suất giữa các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp FDI có công nghệ sản xuất tốt nhất, trong khi các doanh nghiệp tư nhân có công nghệ sản xuất lạc hậu nhất. (iv) Tỉ lệ khoảng cách công nghệ suy giảm là nguyên nhân chính kìm hãm sự tăng trưởng năng suất của các doanh nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20771
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Khoa học & Kinh tế Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
709.08 kBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.