Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20847
Title: Đoàn kết và sáng tạo - Yếu tố quyết định tạo nên thành công của quá trình tìm tòi và hình thành đường lối đổi mới đất nước của Đảng (1975 - 1986)
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Đoàn kết
Sáng tạo
Đường lối đổi mới
Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 272 .- Tr.22-29
Abstract: Đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội là chiến lược cách mạng của nước ta được xác định ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Sau khi hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chặng đường hơn 10 năm (1975 - 1986) là quá trình Đảng từng bước khảo nghiệm, tìm tòi và hình thành đường lối đổi mới trên phạm vi cả nước, có nhiều nguyên nhân đưa tới thành công của quá trình này, nhưng dấu ấn đậm nét đến từ sự đoàn kết và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Đó là sự đoàn kết và sáng tạo của nhân dân trong định hình những xu hướng đổi mới từ cơ sở đưa tới nhiều mô hình, cách làm hay; là tinh thần đoàn kết và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong khảo nghiệm thực tiễn và từng bước hình thành đường lối đổi mới toàn diện đất nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20847
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.