Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20853
Title: Nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Authors: Hoàng, Ngọc Hải
Keywords: Doanh nghiệp nhà nước
Nâng cao hiệu quả
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 272 .- Tr.59-68
Abstract: Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là lực lượng nồng cốt đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế và tạo nền tảng cho sự nghiệp CNH,HĐH đất nước theo định hướng XHCN. Trong hơn 30 năm qua, Đảng ta luôn quan tâm đến việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN. Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, hoạt động của DNNN còn kém hiệu quả, chưa thể hiện được vai trò là lực lượng nồng cốt của nền kinh tế nhà nước. Bài viết đi sâu vào phân tích quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về DNNN, nhận định một số vấn đề đặt ra trước thực tiễn hoạt động của DNNN từ đó đưa ra một số khuyến nghị về chính sách nhằm nâng cao hiệu quả của DNNN ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20853
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.