Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20950
Title: Cơ sở phương pháp xây dựng Atlat nhân trắc Ecgônômi tĩnh và động người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn 2017-2019
Authors: Phạm, Thị Bích Ngân
Nguyễn, Thị Hiền
Nguyễn, Đức Hồng
Keywords: Cơ sở phương pháp xây dựng Atlat
Nhân trắc Ecgônômi tĩnh và động
Người Việt Nam
Độ tuổi lao động
Giai đoạn 2017-2019
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 04+05+06 .- Tr.21-30
Abstract: Nội dung bài báo trình bày sơ bộ kết quả thực hiện đo pilot trực tiếp các dấu hiệu nhân trắc động và tĩnh trên 170 đối tượng làm cơ sở dữ liệu để tính nội suy. Qua kết quả số liệu đo trực tiếp và xử lý thống kê (trung bình cộng, độ lệch chuẩn và tính hệ số tương quan của kích thước chủ đạo với các kích thước liên quan) toàn bộ 186 kích thước nhân trắc tĩnh và tầm hoạt động khớp trên 170 đối tượng, nhóm nghiên cứu đã chọn các kích thước nhân trắc có tương quan chặt chẽ với kích thước chủ đạo (r>0,7) để làm cơ sở nội suy. Trên cơ sở kết quả tính toán lựa chọn, nhóm nghiên cứu đã rút ra được 90 thông số cơ bản phải đo trực tiếp để nội suy. Các kết quả này cho thấy cách tiếp cận có cơ sở khoa học.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20950
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.244.181


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.