Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20950
Nhan đề: Cơ sở phương pháp xây dựng Atlat nhân trắc Ecgônômi tĩnh và động người Việt Nam trong độ tuổi lao động giai đoạn 2017-2019
Tác giả: Phạm, Thị Bích Ngân
Nguyễn, Thị Hiền
Nguyễn, Đức Hồng
Từ khoá: Cơ sở phương pháp xây dựng Atlat
Nhân trắc Ecgônômi tĩnh và động
Người Việt Nam
Độ tuổi lao động
Giai đoạn 2017-2019
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 04+05+06 .- Tr.21-30
Tóm tắt: Nội dung bài báo trình bày sơ bộ kết quả thực hiện đo pilot trực tiếp các dấu hiệu nhân trắc động và tĩnh trên 170 đối tượng làm cơ sở dữ liệu để tính nội suy. Qua kết quả số liệu đo trực tiếp và xử lý thống kê (trung bình cộng, độ lệch chuẩn và tính hệ số tương quan của kích thước chủ đạo với các kích thước liên quan) toàn bộ 186 kích thước nhân trắc tĩnh và tầm hoạt động khớp trên 170 đối tượng, nhóm nghiên cứu đã chọn các kích thước nhân trắc có tương quan chặt chẽ với kích thước chủ đạo (r>0,7) để làm cơ sở nội suy. Trên cơ sở kết quả tính toán lựa chọn, nhóm nghiên cứu đã rút ra được 90 thông số cơ bản phải đo trực tiếp để nội suy. Các kết quả này cho thấy cách tiếp cận có cơ sở khoa học.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20950
ISSN: 1859-0896
Bộ sưu tập: Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.96 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.