Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21133
Title: Nghiên cứu khả năng nuôi Artemia thu trứng bào xác ở độ mặn thấp
Authors: Huỳnh, Thanh Tới
Lê, Chí Linh
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm nuôi Artemia franciscana trong ao đất ở độ mặn thấp hơn so với độ mặn khuyến cáo 80‰ được thực hiện nhằm nuôi Artemia sớm hơn mùa vụ truyền thống để tránh nắng nóng và mưa trái vụ do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Thí nghiệm được thực hiện với ba độ mặn khác nhau 40‰; 60‰ và 80‰ nhằm đánh giá ảnh hưởng của độ mặn thấp đến tỉ lệ sống, chiều dài và sức sinh sản của Artemia. Kết quả cho thấy tỷ lệ sống giảm dần khi nuôi ở độ mặn thấp, nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa nghiệm thức 60‰ và 80‰. Kích cỡ chiều dài của Artemia nhỏ hơn khi nuôi ở độ mặn thấp, nhưng sức sinh sản cao vào 02 tuần cuối của thí nghiệm. Năng suất trứng bào xác đạt cao nhất ở nghiệm thức đối chứng 80‰ (ĐC) cao nhất (108,8 kg/ha/vụ), cao hơn không có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức 60‰ (101,5 kg/ha/vụ), nhưng cao hơn có ý nghĩa so với nuôi ở 40‰. Nhìn chung, Artemia nuôi ở độ mặn 60‰ không khác biệt về tỉ lệ sống, sinh trưởng và năng suất so với nuôi ở 80‰, nhưng giảm được thời gian chuẩn bị nước mặn. Do vậy, có thể áp dụng nuôi Artemia ở độ mặn 60‰ để giảm được chi phí chuẩn bị nước mặn và rút ngắn được thời gian.
Description: 16tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21133
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
473.74 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.