Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21136
Title: Nghiên cứu thực nghiệm xử lý Cod, Bod, tổng Ni tơ trong nước thải sinh hoạt trên thiết bị nguyên khối sử dụng công nghệ AO-MBBR lưu lượng 5m³/NGĐ
Authors: Nguyễn, Thị Mai
Keywords: Nghiên cứu thực nghiệm
Xử lý cod, bod, tổng ni tơ
Trong nước thải sinh hoạt
Trên thiết bị nguyên khối
Sử dụng công nghệ Ao-MBBR
Lưu lượng 5m³/NGĐ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 04+05+06 .- Tr.78-83
Abstract: Hiện nay, ở nước ta xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ chủ yếu chỉ dùng bể tự hoại rồi thải ra môi trường. Dòng nước sau xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại vẫn còn các thành phần ô nhiễm đặc trưng với nồng độ cao, vượt nhiều lần so với QCVN14:2008/BTNMT, do đó cần thiết phải có công đoạn xử lý nước thải tiếp theo để đảm bảo yêu cầu của nguồn tiếp nhận cũng như bảo vệ môi trường. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học đang được ưu tiên sử dụng vì đạt hiệu quả cao và thân thiện với môi trường, không gây nguồn ô nhiễm thứ cấp. Đặc biệt để xử lý được ni tơ trong nước thải, công nghệ AO-MBBR cho hiệu quả cao, thiết bị nhỏ gọn. Nghiên cứu thực nghiệm xử lý các chỉ tiêu ô nhiễm như: COD, BOD, tổng ni tơ là việc cần thiết đảm bảo thiết bị được thiết kế và chế tạo đạt điều kiện về kinh tế - kỹ thuật và hiệu quả xử lý ổn định, tiến tới ứng dụng rộng rãi cho cộng đồng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21136
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.62 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.243.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.