Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21145
Title: PHÂN LẬP HỢP CHẤT TỪ LOÀI HẢI MIÊN Xestospongia Testudinaria, HỌ PETROSIIDAE.
Authors: Tôn, Nữ Liên Hương
Cao, Thị Yến Nhi
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: : Phân lập được hai hợp chất tinh khiết trên cao ethyl acetate là 3-Methyl-maleimide-5-oxime (SP2.EA02) và Tetillapyrone (SP2.EA04). Cấu trúc của các chất được xác định bằng các dữ liệu phổ nghiệm: 1H-NMR, 13C-NMR, DEPT, HSQC, HMBC và so sánh với các tài liệu đã công bố.
Description: 35tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21145
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.