Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21146
Title: Mối liên hệ giữa biểu hiện mARN của gen CYP2E1 với giới hạn nồng độ tiếp xúc của Bezen, Toluen, Xylen và Ethylbenzen ở công nhân sản xuất sơn
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Đỗ, Thị Cẩm Nhung
Nguyễn, Phú Hùng
Bùi, Phương Thuận
Nguyễn, Quang Huy
Keywords: Mối liên hệ giữa biểu hiện mARN
Gen Cyp2e1
Benzen
Toluen
Xylen
Ethylbenzen
Công nhân sản xuất sơn
Giới hạn nồng độ tiếp xúc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 01+02+03 .- Tr.17-23
Abstract: Dung môi hữu cơ (VOCs) nói chung và đặc biệt là benzen(B), toiuen(T), xylen(X), ethylbenzen(E) nói riêng với đặc điểm về khả năng hòa tan và độ bay hơi cao BTEX là nhóm xuất hiện nhiều trong môi trường của ngành sản xuất sơn. Những người làm việc trong môi trường này có nguy cơ tổn hại đến sức khỏe như gây độc thần kinh, suy giảm khả năng sinh sản, tổn thương gan và thận, suy hô hấp, viêm da...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21146
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.36 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.