Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21149
Title: Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng kỹ thuật ICP-MS.
Authors: Nguyễn, Thị Diệp Chi
Võ, Văn Tuấn Kiệt
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài đã thẩm định phương pháp xác định hàm lượng kim loại Pb bằng phương pháp phổ khối lượng cao tần cảm ứng plasma ICP-MS trên nền mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe về các chỉ tiêu: khoảng tuyến tính và đường chuẩn, giới hạn phát hiện (LOD), giới hạn định lượng (LOQ), độ lặp lại, độ tái lập và độ thu hồi. Kết quả thẩm định đã đạt được như sau: dựng đường chuẩn phân tích kim loại Pb có phương trình: y = 13,4171x + 1,4041 và R = 0,9991 > 0,995. Giới hạn phát hiện (LOD) thấp từ 4,5 ppb cho đến 8,7 ppb, giới hạn định lượng (LOQ) thấp từ 15 ppb cho đến 29 ppb. R đạt yêu cầu trong khoảng 4 < R < 10. Độ lặp lại và độ tái lập cao, nằm trong khoảng 0.5% < RSD% < 8.5%. Độ thu hồi của phương pháp cao trong khoảng: 80,5% < %H < 109,5%. Tất cả các thống số thẩm định trên đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn của phụ lục f AOAC 2016. Điều này chứng tỏ phương pháp thích hợp cho phân tích kim loại Pb trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Description: 75tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21149
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.