Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21152
Title: Phân lập chất từ cao dichloromethane của lá Dó bầu (Aquilaria crassna Pierre), họ Trầm (Thymelaeaceae).
Authors: PGS.TS. Tôn, Nữ Liên Hương
Nguyễn, Thị Thảo Nguyên
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Nhằm góp phần cho nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên, luận văn này nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây Dó bầu (Aquilaria crassna Pierre) thu hái trên địa bàn tỉnh Buôn Mê Thuột. Kết quả nghiên cứu trên đoạn cao dichloromethane đã phân lập được 2 chất là Velutin (4′,5-hydroxy-3′,7-dimethoxyflavone và Genkwanin (4′,5-dihydroxy-7-methoxyflavone). Cấu trúc của các chất được xác định bằng các dữ liệu phổ nghiệm: 1H-NMR, 13C-NMR, DEPT, HSQC, HMBC và so sánh với các tài liệu đã công bố.
Description: 67tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21152
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.