Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21153
Title: Xây dựng quy trình kỹ thuật định lượng Axit Mandelic - Sản phẩm chuyển hóa của Ethylbenzen trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Tống, Thị Ngân
Nguyễn, Thị Điềm
Đỗ, Thị Cẩm Nhung
Vũ, Xuân Trung
Keywords: Xây dựng quy trình kỹ thuật định lượng
Axit Mandelic
Sản phẩm chuyển hóa
Ethylbenzen trong nước tiểu
Bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 01+02+03 .- Tr.33-42
Abstract: Ethylbenzen là tác nhân gây bệnh nghề nghiệp đã được công nhận tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Theo American Conterence of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH2018) của Mỹ và nhiều nước trên thế giới đang sử dụng hai sản phẩm chuyển hóa của ethylbenzen trong nước tiểu làm chỉ số giám sát sinh học đó là chỉ số axit mandelic (MA) và axit phenylglyoxylic (PGA) [1],[2].
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21153
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.27 MBAdobe PDF
Your IP: 44.211.26.178


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.