Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21154
Title: Xây dựng quy trình kỹ thuật phân tích định lượng Pga (axit phenylglyoxylic) - sản phẩm chuyển hóa của ethylbenzen trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Tống, Thị Ngân
Nguyễn, Thị Điềm
Đỗ, Thị Cẩm Nhung
Vũ, Xuân Trung
Keywords: Xây dựng quy trình kỹ thuật
Phân tích định lượng pga(axit phenylglyoxylic)
Sản phẩm chuyển hóa
Ethylbenzen trong nước tiểu
Bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 01+02+03 .- Tr.43-50
Abstract: Ethylbenzen là đồng đẳng của benzene, được công nhận là tác nhân gây bệnh nghề nghiệp ở trong nước và trên thế giới, công nghiệp sản xuất styren thì ethylbenzen là nguồn nguyên liệu chính [1]. Trong một số ngành công nghiệp khác như sản xuất sơn, điện tử, ethylbenzen luôn lẫn trong những dung môi như benzene, toluen, xylen. Xylen công nghiệp lẫn khoảng 20-40% ethylbenzen [2], trong khi xylen là nguyên liệu chính được sử dụng cho sản xuất sơn và một số ngành công nghiệp khác.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21154
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.42 MBAdobe PDF
Your IP: 44.211.26.178


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.