Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21155
Title: Hình thức hóa mức độ an toàn của hệ thống kỹ thuật công nghệ
Authors: Phạm, Quốc Quân
Trần, Mạnh Liễu
Keywords: Hình thức hóa mức độ an toàn
Hệ thống kỹ thuật công nghệ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 01+02+03 .- Tr.51-56
Abstract: Để đánh giá độ an toàn của Hệ thống kỹ thuật công nghệ (HKC), trước hết ta cần xác định các chỉ số phục vụ đánh giá an toàn của HKC. Sau đó phân mức chỉ thị của các chỉ số đó theo thang đánh giá bán định lượng 7 mức. Các chỉ số nói trên gọi là các chỉ số an toàn của HKC. Chúng được biểu hiện trong quá trình khai thác, vận hành, xác định sự an toàn của người vận hành, của bản thân HKC và của dân cư xung quanh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21155
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.