Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21165
Title: Tính toán lực cản phanh giảm tốc cho hệ thống thang thoát hiểm, mô phỏng và thực nghiệm kiểm chứng
Authors: Nguyễn, Ngọc Hải
Nguyễn, Hoàng Trung Kiên
Keywords: Phanh giảm tốc
Phanh an toàn
Giảm gia tốc rơi tự do
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 01+02+03 .- Tr.108-116
Abstract: Bài báo trình bày việc tính toán lực cản của cơ cấu phanh trong hệ thống thang thoát hiểm. Hệ thống thang thoát hiểm có bốn module, một module cố định, ba module di động và tự động lắp ghép vào nhau khi kích hoạt. Bài báo tính toán các thành phần lực của phanh để tạo ra lực cản cần thiết sao cho thang chuyển động lắp ghép với gia tốc mong muốn. Sau cùng là mô phỏng và thực nghiệm để kiểm chứng kết quả.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21165
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.