Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21170
Nhan đề: Kinh nghiệm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT các cấp tỉnh Phú Yên
Tác giả: Cao, Thị Hòa An
Từ khoá: Kinh nghiệm kiểm tra
Khi có dấu hiệu vi phạm
UBKT các cấp tỉnh Phú Yên
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 07(300) .- Tr.18-20,25
Tóm tắt: Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng luôn được cấp ủy, UBKT các cấp tỉnh Phú Yên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. UBKT các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và cả nhiệm kỳ; thực hiện tốt nhiệm vụ do cấp ủy, UBKT cấp trên giao. Đặc biệt, đã thực hiện khá toàn diện và đồng bộ.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21170
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.118.225


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.