Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21170
Title: Kinh nghiệm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT các cấp tỉnh Phú Yên
Authors: Cao, Thị Hòa An
Keywords: Kinh nghiệm kiểm tra
Khi có dấu hiệu vi phạm
UBKT các cấp tỉnh Phú Yên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 07(300) .- Tr.18-20,25
Abstract: Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng luôn được cấp ủy, UBKT các cấp tỉnh Phú Yên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. UBKT các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và cả nhiệm kỳ; thực hiện tốt nhiệm vụ do cấp ủy, UBKT cấp trên giao. Đặc biệt, đã thực hiện khá toàn diện và đồng bộ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21170
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.58 MBAdobe PDF
Your IP: 35.171.146.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.