Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21176
Title: Thực hiện Quy định 195 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới
Authors: Trần, Đình Đồng
Keywords: Thực hiện Quy định 195
Ban Bí thư về chỉ đạo
UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 07(300) .- Tr.34-36
Abstract: Ngày 18-6-2019, ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định số 195-QĐ/TW về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21176
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.