Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21176
Nhan đề: Thực hiện Quy định 195 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới
Tác giả: Trần, Đình Đồng
Từ khoá: Thực hiện Quy định 195
Ban Bí thư về chỉ đạo
UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 07(300) .- Tr.34-36
Tóm tắt: Ngày 18-6-2019, ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định số 195-QĐ/TW về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21176
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.