Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2119
Title: Bộ KH&CN quyết liệt thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền
Keywords: Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam
Nghị quyết
Cải thiện môi trường kinh doanh
Nâng cao năng lực cạnh tranh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 4 .- Tr.7-10
Abstract: Ngày 6/2/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng năm 2020. Thực hiện Nghị quyết này, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã khẩn trương, quyết liệt rà soát các văn bản pháp quy nhằm kiến nghị đề xuất ban hành và ban hành những văn bản pháp quy có liên quan; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hình thành và phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo (BMST) quốc gia; đổi mới về tổ chức, cơ chế quản lý và hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT); thực hiện báo cáo chuyên đề về chỉ số, chỉ tiêu ĐMST theo quý, theo năm. Những nhiệm vụ này đã được Bộ KH&CN thực hiện trong năm 2017 một cách quyết liệt, mang lại kết quả quan trọng, tạo tiền đề để hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu của Nghị quyết.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2119
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.47 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.