Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2127
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Tuấn-
dc.contributor.authorĐường, Nguyễn Hưng-
dc.date.accessioned2018-06-05T02:47:25Z-
dc.date.available2018-06-05T02:47:25Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-0012-
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2127-
dc.description.abstractMục tiêu nghiên cứu này là phân tích ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ (KSNB) đến mục tiêu kiểm soát các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Cụ thể, phân tích tác động của 5 thành phần kiểm soát nội bộ đến 3 mục tiêu kiểm soát gồm: mục tiêu hữu hiệu, mục tiêu tin cậy, mục tiêu tuân thủ. Đồng thời, xem xét vai trò của môi trường kiểm soát ảnh hưởng đến các thành phần còn lại của kiểm soát nội bộ. Số liệu nghiên cứu thu thập từ dữ liệu sơ cấp thông qua bảng câu hỏi điều tra. Nghiên cứu sử dụng phân tích hệ số Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và phương pháp mô hình hóa cấu trúc tuyến tính (SEM). Kết quả nghiên cứu cho thấy, có mối liên hệ tích cực giữa 5 thành phần của kiểm soát nội bộ theo báo cáo COSO và Basel với các mục tiêu kiểm soát tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả cũng cho thấy vai trò của môi trường kiểm soát có ảnh hưởng đến các thành phần khác của kiểm soát nội bộ.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 247 .- Tr.52-62-
dc.subjectKiểm soát nội bộvi_VN
dc.subjectMôi trường kiểm soátvi_VN
dc.subjectMục tiêu kiểm soátvi_VN
dc.subjectNgân hàng thương mạivi_VN
dc.titlePhân tích ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến mục tiêu kiểm soát ngân hàng thương mại Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.29 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.