Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21372
Title: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến dòng chảy đến hồ A Vương
Authors: Nguyễn, Văn Khánh
Trần, Thục
Keywords: MIKE NAM
A Vương
Biến đổi khí hậu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 700 .- Tr.23-33
Abstract: Nghiên cứu đã ứng dụng mô hình NAM để tính toán và đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến dòng chảy đến hồ A Vương. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định chỉ ra sự tương đồng về pha và biên độ dao động giữa hai lượng tính toán và thực đo. Từ kết quả hiệu chỉnh và kiểm định, làm cơ sở để tính toán dự báo sự thay đổi dòng chảy đến hồ trong các thời kỳ tương lai. Kết quả tính toán dòng chảy đến hồ theo các thời kỳ tương lai cho thấy dòng chảy đến hồ có sự thay đổi theo các tháng của từng mùa: tháng V là tháng chịu tác động mạnh mẽ nhất của biến đổi khí hậu trong các tháng mùa cạn, còn tháng XI là tháng chịu tác động mạnh mẽ nhất trong các tháng mùa lũ. Mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến dòng chảy mùa cạn ít hơn so với mùa lũ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21372
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.11.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.