Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21373
Title: Mô hình hóa ô nhiễm không khí trong điều kiện địa hình phức tạp-trường hợp nguồn thải điểm
Authors: Bùi, Tá Long
Nguyễn, Châu Mỹ Duyên
Keywords: Mô hình phân tán
Nguồn điểm
Địa hình
WRF
EnvimAP
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 700 .- Tr.34-45
Abstract: Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng không khí đã đề ra nhiệm vụ xây dựng mô hình lan truyền ô nhiễm không khí. Bên cạnh đó việc áp dụng mô hình hay phần mềm nước ngoài vào hệ thống quan trắc quốc gia gặp nhiều khó khăn do vấn đề hàn quyên. Mục tiêu của nghiên cứu này là đề xuất một mô hình cho phép tính toán sự lan truyền chất ô nhiễm không khí trong điều kiện địa hình phức tạp cũng như lưu ý tới các yếu tố khí tượng. Bài báo trình bày cơ sở của mô hình và kết quả ứng dụng mô hình tính toán cho khu vực cụ thể của Việt Nam. Phương pháp đề xuất trong bài báo này là sự tích hợp mô hình phân tán ô nhiễm không khí do EPA đưa ra mô hình WRF tính toán yếu tố khí tượng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21373
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.