Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21380
Title: Ảnh hưởng của sử dụng các loài luân trùng lên tỉ lệ sống của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) bột
Authors: Huỳnh, Thanh Tới
Trần, Lê hòa
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng tăng sinh và ảnh hưởng của luân trùng lên tỉ lệ sống của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) bột. Cá tra mới nở (0,4cm; 0,003g) được thả nuôi trong xô nhựa 20L, chứa 18L nước với mật độ 10 con/L và tiến hành cho ăn bằng 4 loài luân trùng trong 03 ngày đầu sau đó cho ăn bằng trứng nước (Moina) tương ứng với 04 nghiệm thức (NT) với loài Brachionus plicatilis (NT1), B. angularis (NT2), B. pala (NT3), và B. calyciflorus (NT4), mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Kết quả cho thấy kích cỡ chiều dài của B. pala (237 µm) và B. calyciflorus (275 µm) gấp 02 lần B. angularis (105 µm), B. pala đạt mật số cực đại (800 con/mL) ở ngày nuôi thứ 03. Tỉ lệ sống của cá sau 21 ngày ương dao động từ 14,8-24,1%, cá cho ăn bằng B. angularis có tỉ lệ sống cao nhất (24,1%), thấp nhất ở cá cho ăn bằng B. calyciflorus (14,8%), nhưng sai biệt không có ý nghĩa (p>0,05) so sánh giữa các nghiệm thức. Chiều dài và khối lượng cá có cải thiện ở các nghiệm thức cho ăn các loài luân trùng khác nhau nhưng sai biệt không có ý nghĩa (p>0,05). Từ kết quả của thí nghiệm này có thể khẳng định rằng luân trùng B. angularis là loài tối ưu cho ương cá tra bột, nhưng B. pala cũng có thể sử dụng để ương cá khi cần luân trùng trong thời gian ngắn.
Description: 15tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21380
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
797 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.