Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21386
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH thiết bị điện Tài Phú
Authors: Lê, Trần Phước Huy
Nguyễn, Thu Trang
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá thực trạng kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH Thiết Bị Điện Tài Phú. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu cho Công ty trong những năm kế tiếp.
Description: 122 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21386
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.