Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21404
Nhan đề: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần hóa nông An Giang
Tác giả: Nguyễn, Hữu Đặng
Nguyễn, Thị Thúy Phượng
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu, đánh giá về công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu. Từ đó đề ra một số giải pháp giúp công ty quản lý và hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu có hiệu quả hơn trong tương lai.
Mô tả: 137 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21404
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.1 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.133.198


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.