Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21429
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng và sự hài lòng của người sử dụng hệ thống E-Learing của trường Đại học Cần Thơ
Tác giả: Ngô, Mỹ Trân
Nguyễn, Phụng Thư
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng và sự hài lòng của người sử dụng hệ thống E-learning của Trường Đại học Cần Thơ, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng E-learning của Trường trong thời gian tới.
Mô tả: 165 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21429
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.52 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.