Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/215
Title: Giáo dục, rèn luyện nghĩa vụ đạo đức cách mạng cho đảng viên - một nội dung quan trọng của xây dựng Đảng về đạo đức
Authors: Đoàn, Minh Huấn
Keywords: Đạo đức cách mạng
Đảng viên
Xây dựng Đảng
Nghĩa vụ đạo đức
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 904 .- Tr.52-61
Abstract: Nghĩa vụ là một phạm trù cơ bản của cả đạo đức học và luật học. Xây dựng Đảng về đạo đức có nhiều nội dung, trong đó có vấn đề cốt lõi là xây dựng nghĩa vụ đạo đức, bởi nó là yếu tố cấu tạo nên chuẩn mực đạo đức và chi phối đến thực hành đạo đức.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/215
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
15.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.252


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.