Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21520
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ giáo dục mần non đến sự hài lòng của phụ huynh tại Thành phố Vị Thanh
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Lê, Dũ Thanh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ giáo dục mầm non đến sự hài lòng của phụ huynh tại thành phố Vị Thanh, từ đó đề xuất khuyến nghị nâng cao mức độ hài lòng của phụ huynh về chất lượng dịch vụ giáo dục mầm non tại thành phố Vị Thanh.
Description: 88 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21520
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.