Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21537
Nhan đề: Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ trồng lúa ở huyện Châu Phú – tỉnh An Giang
Tác giả: Lê, Khương Ninh
Trần, Thị Thủy Tiên
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Ước lượng ảnh hưởng của các yếu tố đến thu nhập của nông hộ trồng lúa ở huyện Châu Phú tỉnh An Giang nhằm đề xuất giải pháp nhằm nâng cao thu nhập của nông hộ ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
Mô tả: 67 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21537
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.