Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21548
Nhan đề: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu của công ty TNHH MTV Triệu Hàng
Tác giả: Trần, Quốc Dũng
Huỳnh, Thị Hằng
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện công tác kế toán và phân tích khoản mục vốn bằng tiền, các khoản phải thu của “Công ty TNHH MTV Triệu Hàng”. Thông qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như nâng cao công tác quản lý khoản mục vốn bằng tiền, các khoản phải thu của đơn vị trong thời gian tới.
Mô tả: 107 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21548
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
13.59 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.