Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21548
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu của công ty TNHH MTV Triệu Hàng
Authors: Trần, Quốc Dũng
Huỳnh, Thị Hằng
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán và phân tích khoản mục vốn bằng tiền, các khoản phải thu của “Công ty TNHH MTV Triệu Hàng”. Thông qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như nâng cao công tác quản lý khoản mục vốn bằng tiền, các khoản phải thu của đơn vị trong thời gian tới.
Description: 107 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21548
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
13.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.